OctaFX yza çekildi - OctaFX Turkmenistan - OctaFX Türkmenistan

OctaFX-da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly


OctaFX-da pullary nädip yzyna almaly


Söwda hasabyňyzdan ýa-da gapjygyňyzdan nädip pul çykarmaly

Üns beriň: kanun boýunça diňe profiliňizi barlanyňyzdan soň pul alyp bilersiňiz - bu kanun tarapyndan talap edilýär.

Sahypamyzdaky Şahsy meýdanyňyza giriň.

Geljekdäki hereketler, gapjygyňyzdan ýa-da söwda hasabyňyzdan pul çykarmak isleýändigiňize baglydyr.


Gapjykdan

Ekranyň ýokarky sag burçundaky nyşany basyp esasy menýuny görüň. Soňra gapjygyňyzyň balansynyň aşagynda Çekmek basyň.
OctaFX-da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly

Söwda hasabyňyzdan

Esasy ekrandan pul almak isleýän hasabyňyzy saýlaň. Soňra yzyna almak basyň.

Sebitiňizde töleg opsiýalarynyň doly sanawyny görersiňiz. Özüňize laýyk gelýänini saýlaň we "Indiki" düwmesine basyň.

Adatça çykarmak talaplaryny 1-2 sagatlap işleýäris, ýöne barmaly ýeriňize ýetmek üçin pul näçe wagt gerek bolsa töleg ulgamyňyza bagly.
OctaFX-da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
Yza çekmegiň çäkleri:

 • Skrill, Perfect Money, Neteller - iň ýokary çäksiz 5 ABŞ dollaryndan (5 EUR)
 • Bitcoin - iň ýokary çäksiz 0.00096 BTC-den
 • Mastercard - 50 ABŞ dollaryndan (50 EUR) ýa-da beýleki walýutada ekwiwalent
 • Wiza - 20 ABŞ dollaryndan (20 EUR) ýa-da beýleki walýutada ekwiwalent
 • Banklar öz çäklerini ulanyp bilerler

Soňra saýlanan töleg usuly üçin zerur maglumatlary giriziň we Talap basyň. Dogry walýutany görkezýändigiňize göz ýetiriň.

Iň soňky ädimde, ähli jikme-jiklikleri dogry girizendigiňizi iki gezek barlap bilersiňiz. Olary düýpli barlaň we “Submit” -i basyp, hemme zadyň gowydygyny tassyklaň.

Doneerine ýetirilenden soň, bizden habara garaşyň - puluň size e-poçta we şahsy sebtiňizdäki habarnamada iberilendigini size habar bereris.

Yza çekmek barada soraglar


Goýumlar we goýumlar üçin töleg alýarsyňyzmy?

OctaFX müşderilerine hiç hili töleg tölemeýär. Mundan başga-da, üçünji taraplar tarapyndan ulanylýan goýum we çykarmak tölegleri (meselem, Skrill, Neteller we ş.m.) OctaFX tarapyndan tölenýär. Şeýle-de bolsa, käbir tölegleriň käbir ýagdaýlarda ulanylyp bilinjekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.


Pul çykarmak / goýumlar üçin iň ýokary mukdar näçe?

OctaFX hasabyňyza goýup ýa-da goýup boljak mukdary çäklendirmeýär. Goýumyň mukdary çäksiz we puluň mukdary erkin marjadan ýokary bolmaly däldir.

Günde birnäçe gezek goýup / yzyna alyp bilerinmi?

OctaFX her gün goýumlaryň sanyny we yzyna almak isleglerini çäklendirmeýär. Şeýle-de bolsa, gaýtadan işlemegiň gereksiz gijikdirilmezligi üçin ähli serişdeleri bir haýyşda goýmak we yzyna almak maslahat berilýär.


Açyk sargytlar / wezipelerim bar bolsa, yzyna almak haýyşyny iberip bilerinmi?

Açyk sargytlar / wezipeler bar bolsa, yzyna almak haýyşyny iberip bilersiňiz. Mugt margin talap eden mukdaryňyzdan ýokary bolmalydygyny ýadyňyzdan çykarmaň, ýogsam haýyş ret ediler. Puluňyz ýeterlik bolmasa, yzyna almak haýyşy işlenmez.

Goýum / çykarmak taryhymy nireden gözden geçirip bilerin?

Öňki goýumlary Şahsy Sebitiňizde tapyp bilersiňiz. "Hasabymy goý" bölüminiň aşagyndaky Depozitler taryhyna basyň. Çekiş taryhy, sag tarapdaky "Çekmek" opsiýasy boýunça Şahsy sebitiňizde bar.


OctaFX-da nädip goýmaly


Goýumy nädip etmeli?


Goýum goýmak

Stepdim 1. Şahsy meýdanyňyza giriň we Depozit basyň. Goýum

düwmesi esasy menýunyň ýokarsynda we sahypamyzyň ykjam we iş stoly wersiýalarynda sag el menýusynda. Stepdim 2. Goýum goýmak isleýän hasabyňyzy saýlaň. Soňra islän geçiriş usulyňyzy saýlaň
OctaFX-da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly

OctaFX-da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly


Bank hasabyňyzdan goýum

Stepdim 1. Bankerli bank opsiýasyny saýlaň ýa-da görseňiz bank nyşanyny saýlaň.

Görüp boljak bank sanawyňyz, hasaba alyş wagtynda görkezen sebitiňize baglydyr.
OctaFX-da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
Stepdim 2. Şablon saýlaň ýa-da goýumyň mukdaryny görkeziň.
OctaFX-da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
3-nji ädim. 1-nji ädimde etmedik bolsaňyz, bankyňyzy saýlaň.
OctaFX-da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
4-nji ädim. Indiki görkezmelere eýeriň.

Sim geçirimini goýmagyň üç usuly bar:

Onlaýn bank işi arkaly:
 1. Onlaýn bank programmaňyzy ýa-da web sahypaňyzy açyň.
 2. Goýum sahypasynda görjek şahsyýet maglumatlaryňyzy geçiriň
 3. Işlenen amalyňyzyň skrinshotyny düzüň.

Bankomat arkaly:
 1. Iň ýakyn bankomaty tapyň.
 2. Goýum sahypasynda görjek şahsyýet maglumatlaryňyzy goýuň.
 3. Kwitansiýany saklaň

Bank bölüminde:
 1. Iň ýakyn bank şahamçasyna gidiň.
 2. Goýum sahypasynda görjek şahsyýet maglumatlaryňyzy geçirmegi amala aşyryň.
 3. Kwitansiýany saklaň
OctaFX-da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
Üns beriň:
 • Geçireniňizde şahsyýet maglumatlaryňyzy eliňizde saklamaly bolarsyňyz.
 • • Sahypamyzda görkezen mukdaryňyz, puluň mukdaryna laýyk gelmelidir.

Stepdim 5. doneerine ýetirilenden soň, geçirilenden soň bize habar beriň.

Hemmäňiz taýyn bolanyňyzdan soň, Transferden soň bize habar beriň.

Size hakyky pul mukdaryny, bank hasabyňyzyň belgisini we geçiriljek senesini doldurmaly bir görnüş soralar.
OctaFX-da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
Çaltlaşdyrmak üçin töleg subutnamasyny - gaýtadan işlenen amalyňyzyň skrinshotyny ýa-da geçiriş kwitansiýasynyň suratyny ýükläp bilersiňiz.

Ahyrynda, Talaby tassyklamak basyň.
OctaFX-da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
Töleg hasabyňyzda 1 - 3 sagadyň dowamynda çözüler.

Karz ýa-da debet kartoçkasy we elektron gapjyklar bilen goýum

Bu goýumlar elmydama dessine bolýar.

Stepdim 1. Wiza, master karta ýa-da elektron gapjygyňyzy saýlaň - bu sanaw ýurduňyza baglylykda üýtgäp biler.
OctaFX-da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
Stepdim 2. Şablon saýlaň ýa-da goýumyň mukdaryny görkeziň.
OctaFX-da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
Stepdim 3. Zerur bolsa, beýleki töleg maglumatlaryny dolduryň ýa-da geçiriş maglumatlaryny barlaň.

OctaFX-da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
OctaFX-da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
4-nji ädim. Size töleg hyzmat sahypasy soralar. Tölegi tamamlamak üçin görkezmelerine eýeriň.


Bitcoin arkaly goýum

Stepdim 1. Bitcoin saýlaň.
OctaFX-da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
Stepdim 2. Iň ýokary geçiriş çäginden geçmejekdigiňize göz ýetiriň we BTC bilen dowam ediň.
OctaFX-da goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
Stepdim 3. Bitcoin gapjygyňyza töleg bilen dowam ediň.

Jübi telefony üçin: aşakda görjek QR koduňyzy gözden geçiriň we görkezmelere eýeriň.

Iş stoly we ykjam enjam üçin: Bitcoin Wallet programmasynda aşakdaky Bitcoin adresini göçüriň we içindäki pul mukdaryny görkeziň.

Bilmek gowy:

• Hakyky Forex hasabynda söwda başlamak üçin serişde goşmaly.

• Goýumlar we goýumlar boýunça komissiýalary haýsydyr bir geçiriş usuly üçin ulanmaýarys.

• Töleg ulgamlary tarapyndan ulanylýan ähli tölegleri töleýäris.

• Goýumlar dessine, ýöne käbir usullar üçin üç sagada çenli wagt alyp biler.

• paymenturduňyzda töleg usuly barada ähli maglumatlary ýörite sahypada tapyp bilersiňiz.

Goýumyň wideosyGoýum barada soraglar


Goýlan serişdeler haçan balansymyza hasaplanar?

Bank-sim geçirimleri: requesthli haýyşlar Maliýe bölümimiziň iş wagty 1-3 sagadyň dowamynda işlenýär. Skrill / Neteller / FasaPay / Bank Card / Bitcoin goýumlary: dessine.


Kredit kartoçkasy / Skrill arkaly EUR hasabyna / Içerki geçirim arkaly goýum geçirilende ABŞ-nyň EUR-a bolan walýuta hümmeti nämeden ybarat?

“OctaFX” müşderilerimiziň goýum goýýan wagtynda iň gowy nyrhlara eýe bolmagyny üpjün etmek üçin mümkin bolan ähli zady edýär. Şeýle hem, haýsydyr bir komissiýa tölemeýäris we töleg ulgamlary tarapyndan ulanylýan goýum we hasaplaşyk töleglerini töleýäris. VISA ýa-da Mastercard arkaly goýum goýanyňyzda, goýumyňyz EUR ýa-da ABŞ dollaryndan başga walýutada bolsa, amallara gatnaşýan bankyň puluňyzy walýuta hümmetine görä öwürjekdigine göz ýetiriň.

Bu amal bilen baglanyşykly bankyň amallar üçin goşmaça töleg hem alyp biljekdigine üns beriň. Müşderi Skrilliň üsti bilen goýum goýsa, Skrill hasaby we söwda hasaby ABŞ dollarynda bolsa, goşmaça töleg tölemezler. Müşderiniň Skrill hasaby ABŞ dollarynda bolsa we söwda hasaby EUR-da bolsa, ABŞ-nyň dollaryndaky goýum FX stawkasy boýunça EUR-a öwrüler. Müşderiniň Skrill hasaby ABŞ-dan başga walýutada bolsa, Skrill pullary öz walýuta hümmeti bilen ABŞ-nyň dollaryna öwürer we goşmaça töleg alyp biler. Netelleriň üsti bilen goýum prosesi Skrill bilen deňdir.

Maliýe serişdelerim ygtybarlymy? Aýry-aýry hasaplary hödürleýärsiňizmi?

Halkara düzgünleşdiriş ülňülerine laýyklykda, OctaFX müşderileriň serişdelerini kompaniýalaryň balansyndan bölmek üçin aýratyn hasaplary ulanýar. Bu siziň serişdäňizi ygtybarly we elýeterli saklaýar.


OctaFX hasabymy maliýeleşdirmek üçin haýsy walýutalary ulanyp bilerin?

OctaFX häzirki wagtda EUR we ABŞ dollaryna öwrülmegi üçin ähli walýutalardaky goýumlary kabul edýär. Hasap walýutasyny USD ýa-da EUR-dan başga walýuta üýtgedip bolmaýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Hasabyňyz EUR-da bolsa, elmydama ABŞ-da täze hasap açyp bilersiňiz we tersine. Goýumlar ýa-da goýumlar üçin, şeýle hem konwersiýa nyrhlarymyzy pudagyň iň gowularynyň arasynda saklamak üçin haýsydyr bir komissiýa tölemeýändigimizi ýadyňyzdan çykarmaň.
Thank you for rating.