OctaFX Hasaba al - OctaFX Turkmenistan - OctaFX Türkmenistan

OctaFX-da hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly


OctaFX-da hasaby nädip hasaba almaly


Söwda hasabyny nädip hasaba almaly


Söwda hasaby açmak üçin ädimme-ädim görkezmäni haýyş edýäris:


1. Hasaby açmak düwmesini basyň.

Açyk hasaby düwmesi web sahypasynyň ýokarky sag burçunda ýerleşýär. Ony tapmakda kynçylyk çekýän bolsaňyz, hasaba alyş sahypasynyň baglanyşygyny ulanyp hasaba alyş formuna girip bilersiňiz.
OctaFX-da hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
2. Jikme-jiklikleriňizi dolduryň.

Açyk hasaby düwmesine basanyňyzdan soň, jikme-jiklikleriňizi doldurmagyňyzy haýyş edýän hasaba alyş blankasyna duşarsyňyz. Jikme-jiklikleriňizi dolduranyňyzdan soň, formanyň aşagyndaky Hasaby açmak düwmesine basyň. “Facebook” ýa-da “Google” bilen ýazylmak üçin saýlan bolsaňyz, ýok bolan maglumatlary dolduryň we dowamyny basyň.
OctaFX-da hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
3. E-poçta salgyňyzy barlaň.

Jikme-jiklikleriňizi berenden we blankany tabşyranyňyzdan soň tassyklama e-poçta iberiler. E-poçta tapylandan we açylandan soň tassyklamak basyň .
OctaFX-da hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
4. Şahsy maglumatlaryňyzy dolduryň.

E-poçtaňyzy tassyklanyňyzdan soň, şahsy maglumatlaryňyzy doldurmak üçin web sahypamyza ugrukdyrylar. Berilýän maglumatlar takyk, ýerlikli, iň täze we KYC ülňülerine we tassyklamasyna tabyn bolmaly. Forex söwdasy üçin kanuny ýaşda bolmalydygyňyza üns bermegiňizi haýyş edýäris.
OctaFX-da hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
5. Söwda platformasyny saýlaň.

Ondan soň, haýsy söwda platformasyny ulanjakdygyňyzy saýlamaly. Hakyky ýa-da demo hasaby saýlamaly.
OctaFX-da hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
Haýsy hasaby siziň üçin has amatlydygyna düşünmek üçin Forex hasaplaryny we olaryň görnüşlerini jikme-jik deňeşdirip, OctaFX-den söwda platformasynyň aýratynlyklaryny deňeşdirmeli. Müşderileriň köpüsi adatça MT4 platformasyny saýlaýarlar.

Islän platformaňyzy saýlanyňyzdan soň, hakyky ýa-da mugt demo hasaby açmak isleýändigiňizi saýlamaly bolarsyňyz. Hakyky hasap hakyky pul ulanýar, demo hasaby bolsa töwekgelçiliksiz wirtual walýutany ulanmaga mümkinçilik berýär.

Demo hasabyndan serişdeleri alyp bilmeýän bolsaňyz, strategiýalary durmuşa geçirip bilersiňiz we platforma bilen kynçylyksyz tanşyp bilersiňiz.


6. Hasaby doly saýlamak.
 • Platforma saýlanyňyzdan soň, hasabyňyzy döretmek üçin “Dowam et” düwmesine basyň.
 • Hasabyňyzyň gysgaça mazmunyny görersiňiz:
 • Hasap belgisi
 • Hasap görnüşi (demo ýa-da hakyky)
 • Hasabyňyzyň walýutasy (EUR ýa-da ABŞ dollary)
 • Leverage (ony hemişe hasabyňyzda üýtgedip bilersiňiz)
 • Häzirki balans
OctaFX-da hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly

7. Ilkinji goýumyňyzy goýuň we yzyna almak üçin tassyklama resminamasyny iberiň.

Soňra ilkinji goýumyňyzy goýup bilersiňiz ýa-da ilki bilen barlamak işini tamamlap bilersiňiz.

AML we KYC syýasatlarymyza laýyklykda müşderilerimiziň zerur resminamalary bermek bilen hasaplaryny barlamalydygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Indoneziýaly müşderilerimizden diňe bir resminama soraýarys. KTP ýa-da SIM-iňizi surata düşürip, tabşyrmaly. Bu usul, söwda hasabynyň ýeke-täk eýesidigiňizi tassyklaýar we birugsat girilmezligi üpjün edýär.

Aboveokardaky ädimleri ýerine ýetirmek, OctaFX-da söwda hasaby döretmäge mümkinçilik berýär. Söwda başlamak üçin goýum amalyny başlamaly.

OctaFX-da nädip goýmalydygyny okaň.

Hasap açmazdan ozal bu maglumatlar bilen tanyşmak möhümdir:
 • Hasap açmazdan ozal müşderi şertnamasyny içgin okaň.
 • Forex margin söwdasy düýpli töwekgelçilikleri öz içine alýar. Forex bazaryna girmezden ozal töwekgelçiliklerden habarly bolmaly.
 • Hasaplary rugsatsyz girmekden goramak üçin AML we KYC syýasatlary bar. Geleşikleri ygtybarly etmek üçin resminamalaryň tassyklanmagyny talap edýäris.

Facebook hasaby bilen nädip hasaba alynmaly

Şeýle hem, hasabyňyzy “Facebook” arkaly web arkaly açmak mümkinçiligiňiz bar we muny birnäçe ýönekeý ädimde edip bilersiňiz:

1. “Facebook” düwmesine basyň
OctaFX-da hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
. “Facebook” giriş penjiresi açylar, bu ýerde e-poçta salgyňyzy girizmeli bolarsyňyz. ozal Facebook-da hasaba alýardyňyz.

Facebook hasabyňyzdan paroly giriziň

4. "Giriş" -e basyň "Giriş" düwmesine basanyňyzdan
OctaFX-da hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
soň , OctaFX girişi soraýar: Adyňyz, profil suratyňyz we e-poçta salgyňyz . Dowam et düwmesine basyň ... Ondan soň awtomatiki usulda OctaFX platformasyna ugrukdyrylarsyňyz.
OctaFX-da hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly


Google+ hasaby bilen nädip hasaba alynmaly

1. Google+ hasaby bilen ýazylmak üçin hasaba alyş görnüşindäki degişli düwmä basyň.
OctaFX-da hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
2. Açylýan täze penjirede telefon belgiňizi ýa-da e-poçtaňyzy giriziň we "Indiki" düwmesine basyň.
OctaFX-da hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
3. Soňra Google hasabyňyzyň parolyny giriziň we "Indiki" düwmesine basyň.
OctaFX-da hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
Ondan soň, hyzmatdan e-poçta salgyňyza iberilen görkezmelere eýeriň.

OctaFX Android programmasy

OctaFX-da hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
“Android” ykjam enjamyňyz bar bolsa, resmi “OctaFX” mobil programmasyny Google Play-den ýa-da şu ýerden göçürip almaly bolarsyňyz . “OctaFX - Mobile Trading” programmasyny gözläň we enjamyňyza göçürip alyň.

Söwda platformasynyň ykjam wersiýasy onuň web wersiýasy bilen doly meňzeýär. Netijede, söwda we serişdeleri geçirmekde hiç hili kynçylyk bolmaz. Mundan başga-da, “Android” üçin “OctaFX” söwda programmasy onlaýn söwda üçin iň oňat programma hasaplanýar. Şeýlelikde, dükanda ýokary bahasy bar.Hasap açmagyň soraglary


OctaFX bilen eýýäm hasabym bar. Täze söwda hasaby nädip açmaly?

 1. Şahsy sebtiňize hasaba alyş e-poçta salgyňyz we Şahsy meýdan parolyňyz bilen giriň .
 2. Hasaplarym bölüminiň sag tarapyndaky Hasap döretmek düwmesine basyň ýa-da Söwda hasaplaryny basyň we hakyky hasaby açyň ýa-da demo hasaby açyň.


Hasabyň haýsy görnüşini saýlamaly?

Bu, ileri tutulýan söwda platformasyna we söwda etmegi halaýan söwda gurallaryna baglydyr. Hasap görnüşlerini şu ýerde deňeşdirip bilersiňiz . Gerek bolsa, soň täze hasap açyp bilersiňiz.


Haýsy güýji saýlamaly?

MT4, cTrader ýa-da MT5-de 1: 1, 1: 5, 1:15, 1:25, 1:30, 1:50, 1: 100, 1: 200 ýa-da 1: 500 güýjüni saýlap bilersiňiz. Leverage, müşderi tarapyndan kompaniýa tarapyndan berlen wirtual karz bolup, ol siziň margin talaplaryňyzy üýtgedýär, ýagny gatnaşygy näçe ýokary bolsa, sargyt açmak üçin marja şonça-da pes bolýar. Hasabyňyz üçin dogry güýji saýlamak üçin Forex kalkulýatorymyzy ulanyp bilersiňiz. Leverage soňra Şahsy Sebitiňizde üýtgedilip bilner.

OctaFX-da hasaby nädip barlamaly

Hasabymy nädip barlap bilerin?

Şahsyýetiňizi tassyklaýan bir resminama talap edýäris: pasport, milli şahsyýetnama ýa-da hökümet tarapyndan berlen beýleki surat şahsyýetnamasy. Adyňyz, doglan senäňiz, goluňyz, suratyňyz, şahsyýetnamaňyzyň möhleti we möhleti we seriýa belgisi anyk görünmeli. Şahsyýetnamanyň möhleti gutarmadyk bolmaly. Documenthli resminama surata düşmeli. Böleklere bölünen, redaktirlenen ýa-da bukulan resminamalar kabul edilmez.

Emitent ýurdy ýaşaýan ýurduňyzdan tapawutlanýan bolsa, ýaşamak üçin rugsatnamaňyzy ýa-da ýerli hökümet tarapyndan berlen islendik şahsyýetnamany hem bermeli. Resminamalar Şahsy sebitiňizde ýa-da [email protected] sahypasyna


ädimme-ädim gollanma

iberilip bilner 1. KTP ýa-da SIM kartaňyzy stoluň üstünde ýa-da başga bir tekiz ýerde goýuň.

2. Öň tarapyny sanly kamera ýa-da smartfonyňyzyň kamerasy bilen aşakda görkezilişi ýaly surata alyň:
OctaFX-da hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
3. Gerekli jikme-jiklikleri okamagyň aňsatdygyna we resminamanyň ähli burçlarynyň suratda görünýändigine göz ýetiriň. Otherwiseogsam, tassyklama haýyşyňyz ret ediler.

4. Suraty tassyklama formamyz arkaly ýükläň.

Möhüm! Skanirlenen nusgalary kabul etmeýäris.


Siz bilen tassyklanmarsyňyz:
 • Şahsy maglumatlaryňyz bolmasa suratyňyz
OctaFX-da hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
 • Resminamanyň skrinshoty
OctaFX-da hasaby nädip hasaba almaly we barlamalyBarlag soraglary


Näme üçin hasabymy barlamaly?

Hasaby barlamak, maglumatlaryňyzyň dogrudygyna göz ýetirmäge we sizi galplyklardan goramaga mümkinçilik berýär. Geleşikleriňiziň ygtybarly we ygtybarly bolmagyny üpjün edýär. Ilkinji goýumyňyzy goýmazdan ozal zerur resminamalaryň hemmesini tabşyrmagy maslahat berýäris, esasanam Visa / Mastercard-da goýmak isleseňiz.
Hasabyňyz tassyklanan halatynda serişdeleri yzyna alyp bilersiňiz. Şahsy maglumatlaryňyz berk ynam bilen saklanar.


Resminamalary tabşyrdym Hasabymy barlamak üçin näçe wagt gerek?

Adatça birnäçe minut gerek, ýöne käwagt Barlag bölümimiziň resminamalaryňyzy gözden geçirmegi üçin has köp wagt gerek bolup biler. Barlamak haýyşlarynyň mukdaryna bagly bolup biler, ýa-da bir gije ýa-da dynç günleri tabşyrylan bolsa we bu ýagdaýlarda 12-24 sagada çenli dowam edip biler. Iberýän resminamalaryňyzyň hili tassyklama wagtyna hem täsir edip biler, şonuň üçin resminama suratlaryňyzyň düşnükli we ýoýulmaýandygyna göz ýetiriň. Barlag tamamlanandan soň, e-poçta habary alarsyňyz.


Şahsy maglumatlarym siziň bilen ygtybarlymy? Şahsy maglumatlarymy nädip goraýarsyňyz?

Şahsy maglumatlaryňyzy we maliýe amallaryňyzy goramak üçin ýokary ygtybarly tehnologiýany ulanýarys. Şahsy meýdanyňyz, brauzeriňizi ygtybarly we maglumatlaryňyzy islendik üçünji taraplara elýeterli etmek üçin 128 bitli şifrlemek bilen goralýar. Maglumatlary goramak barada has giňişleýin maglumatlary Gizlinlik Policyörelgelerimizde okap bilersiňiz.
Thank you for rating.