OctaFX Hyzmatdaşlar - OctaFX Turkmenistan - OctaFX Türkmenistan

OctaFX-da şäriklik programmasyna nädip goşulmaly


OctaFX Dostuňy çagyr

“OctaFX”, dostlaryny çagyrmaga we munuň üçin sylag almaga taýyn söwdagärlerimize gönükdirilen täze şahamça programmasyny hödürleýär. Hiç haçan häzirki ýaly ýönekeý bolmandy. Indi dostlaryňyza ýüzlenmek üçin IB hasaby açmaly däl.

Bu nähili işleýär

1 Şahsy sebitiňizde ugrukdyryjy baglanyşygyňyzy alyň

2 WhatsApp, Skype, Telegram ýaly habarçylaryň üsti bilen ugrukdyryjy baglanyşygyňyzy dostlaryňyza iberiň ýa-da salgylanma baglanyşygyňyzy sosial ulgamlar, mysal üçin Facebook, Twitter ýa-da Instagram arkaly paýlaşyň.

3 Dostlaryňyz tarapyndan satylan her bir standart bije boýunça komissiýa gazanyň

4 Komissiýaňyzy 24 sagatdan bir gezek alyň we yzyna alyň ýa-da söwda hasabyňyza geçiriň

5 ugrukdyryjy statistikaňyzy tapyň

Dost programmasynyň şertlerini çagyryň

 • IBhli ugrukdyryjy programma gatnaşmadyk bolsa, ähli müşderiler bu maksatnama gatnaşyp bilerler.
 • Komissiýa, müşderiniň özboluşly ugrukdyrma baglanyşygyny ulanyp hasaplaryny açan müşderiniň dostlarynyň söwda mukdaryna görä tölenýär.
 • Üýtgeşik salgylanma baglanyşygyny almak üçin müşderi öz hasabyna ýa-da gapjygyna pul goýmaly.
 • Komissiýa ähli platformalarda ýerine ýetirilen sargytlar üçin tölenýär.
 • Komissiýa diňe dogry sargytlar üçin tölenýär. Dogry sargyt, aşakdaky şertleriň hemmesine laýyk gelýän söwda:
  • Söwda 180 ýa-da has köp sekunt dowam etdi
  • Açyk baha bilen sargydyň ýapyk bahasynyň arasyndaky tapawut 30 baldan ýokary ýa-da 30 baldan köp (4 sanly takyklykda 3 pips)
  • Sargyt bölekleýin ýapmak we / ýa-da köp ýapmak arkaly açylmady ýa-da ýapylmady.
 • “Çakylyk-dost” komissiýasynyň bahasy 1 adaty lot üçin 1 ABŞ dollary.
 • Komissiýa müşderiniň gapjygyna 24 sagatda bir gezek karz berilýär.
 • Müşderi ugrukdyryjy komissiýany gapjykdan söwda hasabyna geçirip biler.
 • Geçirmegiň iň pes mukdary 5 ABŞ dollary.
 • Müşderiniň özüni, özüni ýa-da garyndaşlaryny dost hökmünde görkezmegi gadagandyr.
 • Kompaniýa müşderini salgylanma sanawyndan çykarmak hukugyny özünde saklaýar.
 • Kompaniýa, galp işler ýüze çykan halatynda müşderiniň salgylanma baglanyşygyny ýapmak hukugyny özünde saklaýar.
 • Bu düzgünlerde beýan edilmedik islendik ýagdaý, Kompaniýanyň kararyna degişlidir.
 • Kompaniýa, täzelikler habarnamasy bilen bu programmany üýtgetmek, täzelemek ýa-da ýatyrmak hukugyny özünde saklaýar.

OctaFX IB programmasy


Iň oňat bazar öwezini dolmak
 • 12 USD / lot çenli bäsdeşlik tölegleri
 • Assetshli emläkler üçin tekiz bahaly komissiýa berildi
 • Müşderilere çalt pul çykarmak we geçirmek
 • Täze awtoulaglar, “MacBooks”, ajaýyp gala naharlary we VIP çäreleri ýaly baýrakly baýraklar

Iň ýokary ösüş
 • Siziň stiliňize laýyk gelýän aýratyn hyzmatdaşlyk
 • Öňe gidişlik üçin 'Master IB Programma' sylaglamak
 • Dowamly abadançylyk üçin ýygy-ýygydan IB ýaryşlary
 • Has işjeň müşderi bazasy arkaly has uly girdeji getirýän baýrakly söwda şertleri

Dünýä derejesindäki goldaw
 • Gymmat dolandyryjy gollanma
 • Elýeterli sebit wekilleri
 • Hil kömegi 24/7
 • Diliňizi bilýän ajaýyp işgär


OctaFX IB maşgalasyna nädip goşulmaly?

1. IB programmasyny tabşyryň

2. ugrukdyryjy baglanyşygyňyzy paýlaşyň

3. Müşderiler söwda edip başlansoň, her gün girdeji gazanarsyňyz

OctaFX bilen näçe gazanyp bilersiňiz

60-dan gowrak işjeň müşderi
 • 12 ABŞ dollary / lot alyň
 • Has amatly şertler
 • Girdejini köpeltmäge kömek etmek üçin özleşdirilýän meýilnamalar

OctaFX Master IB programmasy

Master IB diňe bir söwdagärleri däl, eýsem beýleki IB-leri hem aňladýan we bu IB-leriň işine esaslanyp komissiýa gazanýan IB.

10% -den başlap,

“OctaFX Master IB” programmasy, söwdagärlere ýüz tutmak üçin yzygiderli ugrukdyryş topary bilen birlikde özüne çeken IB-lerden alýan girdejilerinden komissiýa ýygnamaga mümkinçilik berýär. Onuň esasy artykmaçlyklary:
 • Adaty aýlyk tölegler
 • Bagyşlanan Master IB meýdançasy
 • Master IB komissiýasy 10% we ondan köp
 • Çäk ýok: IB-leriňiz näçe köp gazansa, tölegleriňiz şonça-da ýokarydyr
 • Toruňyzda 5 sany işjeň IB-iň bolmagy, hünär derejesini almak üçin ýeterlikdir
 • Şahsy hasap dolandyryjysy
 • Her gün gönüden-göni ýüz tutan söwdagärleriňiz üçin komissiýa alýarsyňyz
 • Toruňyzdaky IB-ler hem öz komissiýasyny doly alýarlar

Biziň IB-lerimiz hyzmatdaşlygyň täze derejesine çykmaga - öz ýurtlarynda öz OctaFX ofislerini dolandyrýan ýerli wekil bolmak mümkinçiligine eýe.
Representativeserli wekiller kompaniýanyň işgärleri we şonuň üçin has artykmaçlyklara eýe. OctaFX dolandyryjylary tekliplere elmydama açyk we dünýäniň her ýurdunda hemişe täze ýerli wekilleri gözleýäris. Yoururduňyzda birinji boluň!

Ussat IB bol

IB aýlyk sylagy

Programmany giriziň we IB sebitiňizdäki aýlyk maksatlary yzarlap başlaň. Näçe köp maksatlara ýetseňiz, şonça-da köp pul töleýär.

Her aý iň ýokary sylagyňyzy almak üçin iki maksadyňyza üns beriň: müşderileriňiziň işjeň söwda edýändigine we oňat mukdarda girdeji gazanjakdygyna we söwdany we göçürmäni täze ugrukdyrmalara göz ýetiriň.
OctaFX-da şäriklik programmasyna nädip goşulmaly
Biziň bilen işiňizi ösdürmäge mynasyp
OctaFX-da şäriklik programmasyna nädip goşulmaly


şertler
 • Octhli OctaFX IB-ler höweslendiriji maksatnama goşulmaga haklydyr.
 • Müşderiler, IB tarapyndan ugrukdyrylsa, OctaFX bilen hasap açsa we şol bir aýyň içinde goýum goýsa, höweslendiriji maksatnamanyň maksatlary üçin hasaplanýar.
 • Jemi söwda mukdary, bir IB senenamasynyň bir senenama aýynda (mundan beýläk - “Aý”) söwdasydyr.
 • Söwda göwrümi platforma garamazdan hasaplanýar. Müşderiler MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader-de söwda edip ýa-da Copytrading hyzmatyndan peýdalanyp bilerler.
 • Aýlyk sylag indiki aýyň ilkinji iş gününde IB-iň gapjygyna tölenýär.
 • Kompaniýa, galp işler ýüze çykan halatynda IB-ni programmadan çykarmak hukugyny özünde saklaýar.
 • Bu düzgünlerde beýan edilmedik islendik ýagdaý, Kompaniýanyň kararyna degişlidir.
 • OctaFX, kompaniýanyň habarlarynda habar bermek bilen bu programmany üýtgetmek, täzelemek ýa-da ýatyrmak hukugyny özünde saklaýar.

Näme üçin OctaFX şäriklik programmasy

“OctaFX” şahamçalary müşderileri özüne çekmek mümkinçiliginden has köp zat alýarlar
 • Başlamagyň çalt we aňsat usuly
 • Müşderiler üçin ajaýyp söwda şertleri
 • Affokary şahamça tölegleri
 • TOP şahamçalary üçin ýörite çözgütler
 • Wagt tölegleri aňsat
 • Tölegleriň çägi ýok

Söwdagärler näme üçin OctaFX saýlaýarlar?

 • Ygtybarly we innowasiýa dellaly
 • Goýumlary yzyna almak boýunça komissiýa ýok
 • Iň gowy müşderi şahsy hyzmaty goldaýar
 • Iň pes pudak
 • Senagatyň öňdebaryjy platformalarynda söwda
 • Gündelik bazar derňewi
 • Her goýum üçin 50% bonus
 • Aktiwleriň ajaýyp görnüşi
 • Mugt okuw materiallary

“OctaFX” şäriklik programmasy barada soraglar


IB kim?

IB "Broker bilen tanyşdyrmak" diýmekdir - müşderilere OctaFX-a ýüzlenýän we söwda üçin komissiýa alýan adam ýa-da kompaniýa.


"Işjeň müşderi" näme diýmek?

"Işjeň müşderi", ähli hasaplarynda jemlenen 100 ýa-da ondan hem köp ABŞ dollary bolan we häzirki seneden soňky 30 günüň içinde azyndan bäş sany dogry sargyt ýapylan müşderi hasabyny aňladýar.


IB programmasynda "Dogry sargyt" näme?

IB komissiýasy diňe dogry sargytlar üçin tölenýär. Dogry sargyt, aşakdaky şertleriň hemmesine laýyk gelýän söwda:
 • Söwda 180 ýa-da has köp sekunt dowam etdi;
 • Sargytyň açyk bahasy bilen ýakyn bahasynyň arasyndaky tapawut 30 baldan köp ýa-da 30 baldan köp (4 sanly takyklyk şertlerinde);
 • Sargyt bölekleýin ýakyn we / ýa-da birnäçe ýakyn arkaly açylmady ýa-da ýapylmady.


Komissiýa meniň hasabymda näçe gezek hasaplanýar?

IB komissiýasy her gün hyzmatdaş hasabyna hasaplanýar.


Mahabat materiallaryny nireden tapyp bilerin?

Mahabat materiallaryny [email protected] salgysynda habarlaşyp bilersiňiz.


Müşderileri nädip özüne çekmeli?

Forex bilen baglanyşykly web sahypalarynda we forumlarda, sosial mediýada salgylanma baglanyşygyňyzy we ugrukdyryş koduňyzy mahabatlandyryp bilersiňiz ýa-da hyzmatlarymyzy mahabatlandyrýan öz web sahypaňyzy döredip bilersiňiz.
Thank you for rating.