OctaFX goýum bonusy - Her goýumda 50% -e çenli

OctaFX goýum bonusy - Her goýumda 50% -e çenli
 • Mahabat döwri: Çäklendirilmedik
 • Mahabatlandyryş: Her goýum üçin 50% bonus


OctaFx 50% goýum bonusy

MT4, MT5 we cTrader hasaplaryndaky her goýum üçin 50% bonus alyň .

Soňky goýumlar üçin çäklendirilmedik wagtlar bar.

Bonus mukdary Islendik goýumda 50% -e çenli
Söwda platformalary MT4, MT5 we cTrader
Elýeterli OctaFX-iň ähli söwdagärleri
Bonus almak Söwda talap edilenden soň elýeterli

Çekiş şertleri

Bonusy yzyna almak üçin söwda (bonus mukdary) / 2 (bonus mukdary iki bölege bölünýär) talap edilýär .

Sesi hasaplamak ilkinji bonusdan başlaýar we yzygiderli dowam edýär.

Bu, ilkinji bonus üçin zerur göwrümi satmazdan ozal, soňraky bonuslary yzyna alyp bilmejekdigiňizi we ş.m.

Sesi hasaplamak, bonus talap edilen pursadyndan başlaýar.

Her goýumyň mukdary aýratyn hasaplanýar.

Mysal üçin, duşenbe güni 100 dollar goýum goýup, söwda edip başladyňyz. Çarşenbe güni 50 dollar bonus talap etdiňiz. Bonusyňyzyň mukdaryny hasaplamak çarşenbe gününden başlaýar, çarşenbe gününden öň satylan islendik mukdar goşulmaz. Goýumyňyz, söwda hasabyňyza girenden soň, bonus talap etmek maslahat berilýär.


50% goýum bonusyny nädip almaly


1. Hasap açyň

OctaFX.com -a giriň we hakyky söwda hasaby açyň.
OctaFX goýum bonusy - Her goýumda 50% -e çenli

Söwda stiliňize laýyk hasap görnüşini saýlaň. (MT4, MT5 ýa-da cTrader)

 • MT4: kiçi maýa goýumlary üçin
 • MT5: iň pes ýaýramak we az söwda çykdajylary üçin
 • ECN: bahalarda has aýdyňlyk üçin


2. Goýum goýuň

Islän töleg opsiýaňyzy ulanyp , söwda hasabyňyza azyndan 50 $ goşuň .
OctaFX goýum bonusy - Her goýumda 50% -e çenli

3. 50% bonus alyň

Müşderi portalyndan goýumyňyzyň mukdaryna 50% mugt bonusyňyzy işjeňleşdiriň.

Bonus mukdaryny 10%, 30% we 50% -den saýlap bilersiňiz.


4. Bonus gaznasyny yzyna alyň

Söwda etmegi dowam etdiriň we bonus mukdaryny yzyna alyp bilersiňiz.

Bonusyňyzy yzyna almak üçin aşakdaky mukdarda söwda etmeli bolarsyňyz:

Adaty lot belgisi = USD / 2 EXP -de bonus mukdary :

OctaFX goýum bonusy - Her goýumda 50% -e çenliŞertler we şertler

MT4 we MT5
 • Goýum bonusyny diňe tassyklanan müşderi talap edip biler.
 • Bar bolan bonus mukdary, her goýum mukdary üçin 10% -den 50% -e çenli. Şeýle hem, belli bir teklip döwründe 100% bonus talap edip bilersiňiz.
 • Bonuslar 10% köpeldilip bilner, şonuň üçin goýumda 10%, 30%, 50% ýa-da 100% talap edip bilersiňiz, ýöne 11%, 25% ýa-da 47% däl.
 • Başgaça görkezilmedik bolsa, bonus içerki pul goýumlaryna we bäsleşiklerden / mahabatlardan we ş.m. goýumlara goşulyp bilinmez.
 • Hasapdan boş margin, bonus mukdaryňyzdan az bolsa, goýum bonuslary hasaplanmaz.
  Goýumyňyz, söwda hasabyňyza girenden soň, bonus talap etmek maslahat berilýär.
 • Bonus hasabyňyza giriziler we ses talaplary ýerine ýetirilýänçä gulplanar. Gerekli göwrüm gutarandan soň, bonus MT4 | -den aýrylar MT5 karzy we şol bir wagtyň özünde balansyňyzda goýulýar. Amal her gün her sagat işlener.
 • Her goýum üçin bonus aýratyn bonus hasaplanýar.
 • Sesi hasaplamak ilkinji bonusdan başlaýar we yzygiderli dowam edýär. Bu, ilkinji bonus üçin zerur göwrümi satmazdan ozal, soňraky bonuslary yzyna alyp bilmejekdigiňizi we ş.m. Sesi hasaplamak, bonus talap edilen pursadyndan başlaýar. Her goýumyň mukdary aýratyn hasaplanýar.
  Mysal üçin, duşenbe güni 100 dollar goýum goýup, söwda edip başladyňyz. Çarşenbe güni 50 dollar bonus talap etdiňiz. Bonusyňyzyň mukdaryny hasaplamak çarşenbe gününden başlaýar, çarşenbe gününden öň satylan islendik mukdar goşulmaz. Goýumyňyz, söwda hasabyňyza girenden soň, bonus talap etmek maslahat berilýär.
 • Bonus diňe hasapda hasapda bar bolsa, bonus diňe yzyna alynyp bilner. Müşderi zerur göwrümi satan bolsa, ýöne bonus eýýäm ýatyrylan bolsa, goşulmaz ýa-da öwezini dolmazdy.
 • Hasabyňyzyň paýy bonus mukdaryndan az bolsa, bonus ýatyrylar.
 • Müşderileriň söwda hasabynda yzyna alnan / içerki geçirilenden soň şahsy gaznasynyň mukdary bonus (es) mukdaryndan az ýa-da deň bolsa, bonus iň soňky pulundan başlap şahsy gaznanyň mukdaryna çenli ýatyrylar. şeýle hasap bonus (es) mukdaryndan has ýokary bolýar.
 • Söwdagärleriň eýeçiligi, bonus talap edilenden soň yzyna alynsa, bonus ýatyrylar.
  Mysal üçin, hasabyňyza 100 dollar goýsaňyz, 50 $ bonus alyň we 100 $ alsaňyz, bonus ýatyrylar. Şeýle-de bolsa, girdeji gazansaňyz, islän girdejiňizi islän wagtyňyz yzyna alyp bilersiňiz we bu siziň bonusyňyza täsir etmez.
 • Müşderi goýum bonusyny islän wagty ýatyryp biler. Goýum bonusy ýatyrylansoň, ony dikeldip bolmaz.
 • “OctaFX” müşderileriň bonus arzalaryny (laryny) islendik wagt öňünden duýdurmazdan ýa-da şeýle kararyň sebäbini görkezmezden ret edip biler.
 • OctaFX öňünden duýdurmazdan islendik wagt müşderiniň bonusyny ýatyryp biler.
 • Bu düzgünlerde beýan edilmedik islendik ýagdaý, kompaniýalaryň kararyna degişlidir.
 • OctaFX, kompaniýanyň täzeliklerinde habar bermek bilen bu mahabaty üýtgetmek, täzelemek ýa-da ýatyrmak hukugyny özünde saklaýar .

cTrader
 • cTrader goýum bonusyny diňe tassyklanan müşderi talap edip biler.
 • Müşderi goýýan her bir depozitinde goýum bonusyny talap edip biler. Bar bolan bonus mukdary, her goýum mukdary üçin 10% -den 50% -e çenli. Şeýle hem, belli bir teklip döwründe 100% bonus talap edip bilersiňiz.
 • "Jemi bonus", müşderiniň hasabynda bonusyň umumy mukdaryny aňladýar. Jemi bonus, söwda hasaby üçin müşderiniň talap eden ähli bonuslaryny öz içine alýar. Jemi bonus, umumy bonusyň bir bölegi yzyna alnanda ýa-da ýatyrylanda ýa-da müşderiniň hasabyna goşmaça bonuslar berlende täsir edýär.
 • "Işjeň bonus", hasabyň paýyna goşmak bilen wezipeleri açmak üçin ulanyp boljak bonus mukdaryny aňladýar. Işjeň bonus mukdary, hasabyň amala aşyrylmadyk girdeji ýitgisiniň + balansynyň 100% -inden ýokary bolup bilmez, şonuň üçin bu baha ýaşaýyş şertlerine görä üýtgäp biler.
 • cTrader goýum bonusyny, aýratyn ýa-da hasabyň balansynyň ýerine ulanyp bolmaýar. Hasabyň galyndysy nol bolsa, “Active bonus” -yň mukdary hem bolar.
 • Başgaça düşündirilmedik bolsa, goýum bonusyny içerki pul goýumlaryna we bäsleşiklerden / mahabatlardan we ş.m. goýumlara goşup bolmaz.
 • Goýum bonusy hasabyňyzdaky Jemi bonusyň üstüne goşular we ses talaplary ýerine ýetirilýänçä ýa-da bonus ýatyrylýança şol ýerde galar. Talap edilýän mukdar söwdasyndan soň, hasabyňyzdaky Jemi bonusdan bonus alynar we hasabyňyzyň balansyna deň mukdarda pul goşular.
 • Her goýum üçin berilýän bonus aýratyn bonus hasaplanýar we öz göwrüm talaplaryna eýe bolar.


Mysallar

Çykyş 1: 1000 ABŞ dollary goýýarsyňyz we 500 ABŞ dollary alarsyňyz. Hasabyňyzyň galyndysy 1000 ABŞ dollary, 1000 + 500 = 1500 ABŞ dollary, jemi bonus 500 ABŞ dollary bolar. Bu bonusy yzyna almak üçin 500/2 = 250 standart lot, wagt çäklendirmesiz söwda etmeli bolarsyňyz. Soň bolsa hasabyňyza ýene 800 ABŞ dollary goýup, 400 USD bonus alarsyňyz. Balansyňyz 1800 (1000 + 800) ABŞ dollary, paýnamasy 2700 (1000 + 500 + 800 + 400) ABŞ dollary, Jemi bonus 900 (500 + 400) ABŞ dollary bolar. Ikinji bonusy yzyna almak üçin ýene 400/2 standart bije söwda etmeli bolarsyňyz.

Bu mysalda, ilkinji 250 standart loty söwda edeniňizden we hasabyňyzdaky ilkinji goýum mukdary üçin talaplary ýerine ýetireniňizden soň, bonus mukdary (500 ABŞ dollary) Jemi bonusdan çykarylar we bahasy 400 (900 -500) ABŞ dollarynda galar. . Şol bir wagtyň özünde hasabyňyzyň galyndysyna deň mukdarda pul (500 ABŞ dollary) goşular.

Mysal üçin: 200 ABŞ dollary goýýarsyňyz we 100 ABŞ dollary bonus alarsyňyz. Hasabyňyzdaky galyndy 200 ABŞ dollary, paýy 300 ABŞ dollary, jemi bonus 100 ABŞ dollary, işjeň bonus 100 ABŞ dollary bolar. Soň bolsa 110 dollar ýitgi bilen 1 betbagt söwdany ýaparsyňyz. Hasap balansy 90 ABŞ dollary, Jemi bonus henizem 100 ABŞ dollary bolar, ýöne işjeň bonus hem 90 ABŞ dollary bolar, şonuň üçin paýnamalar 180 ABŞ dollary bolar.

Thank you for rating.