• උසස්වීම් කාලය: අසීමිතයි
 • උසස්වීම්: සෑම තැන්පතුවකටම 50% ප්‍රසාද දීමනාවක්
 • උසස්වීම් කාලය: සෑම සතියකම
 • උසස්වීම්: ස්කූටරයක් ​​දිනන්න
 • තරඟ කාලය: සෑම සතියකම
 • ත්‍යාග: $400
 • තරඟ කාලය: සෑම මාසයකම
 • ත්‍යාග: $1000
 • උසස්වීම් කාලය: අසීමිතයි
 • උසස්වීම්: සම්මත බිම් කොටසකට 1 USD
 • උසස්වීම් කාලය: අසීමිතයි
 • උසස්වීම්: තෑගි වන්නේ: ටී ෂර්ට්, ඔරලෝසුව, වින්ඩෝස් 8 ටැබ්ලටය, වින්ඩෝස් 10 ලැප්ටොප්...
 • උසස්වීම් කාලය: අසීමිතයි
 • උසස්වීම්: වට්ටම් සහ විශේෂ ප්‍රතිලාභ