របៀបចុះឈ្មោះ និងផ្ទៀងផ្ទាត់គណនីក្នុង OctaFX
មគ្គុទ្ទេសក៍

របៀបចុះឈ្មោះ និងផ្ទៀងផ្ទាត់គណនីក្នុង OctaFX

របៀបចុះឈ្មោះគណនីនៅ OctaFX របៀបចុះឈ្មោះគណនីជួញដូរ ដើម្បីបើកគណនីជួញដូរ សូមអនុវត្តតាមការណែនាំជាជំហានៗ៖ 1. ចុចប៊ូតុងបើកគណនី។ ប៊ូតុងបើកគណនីមាន...
របៀបចុះឈ្មោះ និងចូលគណនីក្នុង OctaFX
មគ្គុទ្ទេសក៍

របៀបចុះឈ្មោះ និងចូលគណនីក្នុង OctaFX

របៀបចុះឈ្មោះនៅ OctaFX របៀបចុះឈ្មោះគណនីជួញដូរ ដើម្បីបើកគណនីជួញដូរ សូមអនុវត្តតាមការណែនាំជាជំហានៗ៖ 1. ចុចប៊ូតុងបើកគណនី។ ប៊ូតុងបើកគណនីមានទីតា...
របៀបចូលរួមកម្មវិធីសម្ព័ន្ធក្នុង OctaFX
មគ្គុទ្ទេសក៍

របៀបចូលរួមកម្មវិធីសម្ព័ន្ធក្នុង OctaFX

OctaFX អញ្ជើញមិត្តម្នាក់ OctaFX ណែនាំប្រភេទថ្មីនៃកម្មវិធីសម្ព័ន្ធដែលផ្តោតលើពាណិជ្ជកររបស់យើងដែលមានឆន្ទៈអញ្ជើញមិត្តភក្តិរបស់ពួកគេ និងទទួលបានរង្វាន់សម្រាប់នោះ។ វាមិនដែលសាមញ្ញដូច...
សំណួរដែលសួរញឹកញាប់ (FAQ) នៃតំបន់ផ្ទាល់ខ្លួន គណនី ការផ្ទៀងផ្ទាត់ក្នុង OctaFX
មគ្គុទ្ទេសក៍

សំណួរដែលសួរញឹកញាប់ (FAQ) នៃតំបន់ផ្ទាល់ខ្លួន គណនី ការផ្ទៀងផ្ទាត់ក្នុង OctaFX

ការបើកគណនី តើខ្ញុំចុះឈ្មោះដោយរបៀបណា? ដាក់ស្នើ ទម្រង់ចុះឈ្មោះ ដើម្បីបើកគណនីដំបូងរបស់អ្នក។ បំពេញព័ត៌មានដែលត្រូវការទាំងអស់ ហើយចុច "បើកគណនី" ឬគ្រាន់តែចុះឈ្មោះជាមួ...
របៀបទាក់ទងផ្នែកគាំទ្រ OctaFX
មគ្គុទ្ទេសក៍

របៀបទាក់ទងផ្នែកគាំទ្រ OctaFX

ជជែកតាមអ៊ីនធឺណិត OctaFX មធ្យោបាយងាយស្រួលបំផុតមួយក្នុងការទាក់ទងឈ្មួញកណ្តាល OctaFX គឺការប្រើការជជែកតាមអ៊ីនធឺណិតជាមួយនឹងការគាំទ្រ 24/7 ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយបានលឿនតាមដែ...